© Erwin Christis

Grensoverschrijdend waterbeheer Kempen~Broek

Eind augustus 2016 werd de subsidieaanvraag Grensoverschrijdend Waterbeheer KempenBroek in het kader van de regeling Nieuwkomers Deltaplan Hoge Zandgronden door de Nederlandse provincie Limburg goedgekeurd. Met name voor het water- en klimaatbeleid ziet de provincie een meerwaarde in het aanpakken van problemen ‘aan de bron’, zelfs als deze in het buitenland ligt. Nagenoeg al het water dat door de provincie Nederlands Limburg stroomt, is immers afkomstig uit haar buurlanden. Bovendien zijn natuurgebieden langs beide zijden van de grens gebaat bij grensoverschrijdende verbindingen.

Met de uitvoering van dit project leverde het bovendien een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van het Strategisch Open Ruimte project ‘Ruimte voor klimaatadaptatie in het GrensPark KempenBroek’ van de Vlaamse overheid.

Projectgebied

Gemeente Weert, Bocholt, Bree en Kinrooi

Partners

Provincie Nederlands Limburg, Watering Het Grootbroek, landbouwers, Natuurmonumenten, Natuurpunt, Limburgs Landschap (B), Boerennatuur Vlaanderen

Project met de financiële steun van

logo provincie Nederlands Limburg

Looptijd

september 2016 tot december 2023

Contactpersoon

Erwin Christis
+32 (0)89 65 56 70
erwin.christis@rlkm.be

Acties

Inrichtingswerken in functie van waterberging​

Er worden verschillende maatregelen getroffen die effect hebben op de waterkwantiteit, momenteel is het water in enkele beken vaak nog te voedselrijk waardoor het niet gebruikt kan worden natuurgebieden (bijvoorbeeld het afgraven van de fosfaatrijke bodem in het Smeetshof en slib in de Zig).

Bovendien worden er ook acties genomen in functie van de waterkwaliteit zoals de afvoer van water vertragen en/of water maximaal bergen. Dit zorgt bij extreme neerslag voor een aftopping van de piekdebieten op de verschillende beken die door KempenBroek stromen. Hierdoor kunnen overstromingen benedenstrooms (in Nederlands Limburg) worden gemilderd of voorkomen. De maatregelen zullen met name effect hebben op de Tungelroysebeek en de Uffelsebeek. Tijdens drogere periodes kunnen landbouwers (stroomafwaarts) dan weer gebruik maken van dit gebufferde water, kan het bijdragen aan de vernatting van natuurgebieden of door infiltratie aan de aanvulling van de grondwaterlagen. 

Landbouw en klimaatadaptatie

Boerennatuur Vlaanderen voert in het kader van dit project en het Vlaamse project Water+Land+Schap verschillende maatregelen uit voor en met landbouwers. De maatregelen bestaan uit het omvormen van klassieke drainages in landbouwgebied naar peilgestuurde drainages. De percelen waar deze maatregelen zijn uitgevoerd bevinden zich nabij de Nederlands-Belgische grens in de vallei van de Lozerbroekbeek in Bocholt. Tussen november 2020 en het voorjaar van 2022 zijn in verschillende fases werken uitgevoerd. In totaal werd op 31,8 ha de klassieke drainage omgevormd naar een peilgestuurde drainage.

Communicatie over en draagvlakverbreding voor klimaatadaptatie​

Een klimaatbestendig landschap werd als 1 van de 6 ambities in het concept-managementplan opgenomen van de aanvraag om UNESCO Biosfeergebied te worden. 

Er werd gecommuniceerd in diverse media, in het magazine Magjezien, er waren publicaties in lokale en provinciale dag- en weekbladen, talloze publicaties op de website van KempenBroek en sociale media.

Er werden verschillende educatieve programma's opgezet (vb. Geopad), belevingsvolle activiteiten en excursies georganiseerd (vb. klimaatwandelingen).

Ga naar de inhoud