© Gert Arijs

Grensoverschrijdende uitbouw rivierpark maasvallei

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) richtte samen met Toerisme Limburg in 2008 het RivierPark Maasvallei op, om op streekniveau het enorme natuurlijke en landschappelijke potentieel van de Maasvallei te ontwikkelen als basis voor duurzaam toerisme. Er werd samenwerking met Nederlandse partners gezocht en gevonden: in 2015 ondertekenden 16 partners een intentieverklaring tot langjarige samenwerking voor de uitbouw van het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei. In 2017 werd daar een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld, lopende tot 2022 (de zgn ‘fase 2’ omdat voorheen de NL partners zelf een fase 1 uitvoerden na de nota groen leven en beleven), waarvan de uitvoering bij het projectbureau Maasvallei kwam te liggen.    

In 2019 stelde het samenwerkingsverband een gezamenlijke toekomstvisie vast (nota ‘Evaluatie en Toekomst’, 2019). Daarin wordt de missie voor het gebied RivierPark Maasvallei vertaald naar drie verschillende ambities voor de toekomst: 1) de basiskwaliteit van het gebied verder verhogen met aandacht voor natuur en biodiversiteit, ontsnippering en cultuurhistorie, 2) de (natuur)beleving voor bewoners verhogen en ambassadeurschap bevorderen, 3) grensoverschrijdend samenwerken en de kwaliteit van het gebied én de samenwerking uitdragen naar een breed publiek.  

Deze drie ambities werden vertaald in een nieuw uitvoeringsprogramma (fase 3) dat verder bouwt op de uitgangspunten van het uitvoeringsprogramma fase 2. De coördinatie gebeurt door het projectbureau RivierPark Maasvallei waarbij één medewerker dit uitvoeringsprogramma als hoofdtaak heeft. Deze is samen met de projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering. 

Projectgebied

RivierPark Maasvallei, Nederlandse oever met als oostelijke grens het Julianakanaal.

Partners

Gemeente Maastricht, Gemeente Meerssen, Gemeente Stein, Gemeente Geleen-Sittard, Gemeente Echt-Susteren, Gemeente Maasgouw, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten

Looptijd

Fase 2: mei 2017 – mei 2022; fase 3: juni 2022 december 2027

Contactpersoon

Margriet Satijn
margriet.satijn@rlkm.be

Katrien Schaerlaekens
+32 (0)89 65 56 80
katrien.schaerlaekens@rlkm.be

Acties
  1. Het bestendigen van de drie fiets- en voetveren op de Gemeenschappelijke Maas tot minimaal eind 2027 volgens de lopende afspraken (vaste bijdragen van gemeenten en provincies, inzet veerponten door De Vlaamse Waterweg, werven rederij, coördinatie).
  2. Inzetten op grensoverschrijdend fietsen, wandelen (ook meerdaags) en waterrecreatie. Bezoekers stimuleren om verschillende vormen van recreatie te combineren.
  3. Het versterken van een herkenbaar en beleefbaar landschapsbeeld, in verbinding met aangrenzende landschappen en beekdalen.  
  4. De streekidentiteit van het RivierPark Maasvallei versterken door lokale dynamiek waar mogelijk en gewenst te verbinden met het verhaal van het RivierPark Maasvallei, ook bij ondernemers.
  5. Het versterken van het imago van het RivierPark Maasvallei als referentiegebied voor een klimaatbestendig, natuurrijk en aantrekkelijk rivierlandschap dat volop beleefd kan worden door bewoners en bezoekers. Dit door het verspreiden van informatie over natuur, landschap, erfgoed en toerisme in het RivierPark Maasvallei.
Ga naar de inhoud