© Erwin Christis

plan van aanpak edelherten

Sedert enkele jaren leeft een groep edelherten van ca. 40 dieren (stand 2022) op de grens van de gemeenten Kinrooi, Bree en Bocholt. Ze hebben zich geïntegreerd in het cultuurlandschap dat bestaat uit een combinatie van weilanden, akkers, bossen, moerassen, vijvers en beekvalleien. De groep plant zich voort en groeit gestaag. Dit heeft als gevolg dat de dieren zich beginnen te verspreiden waardoor risico’s voor de verkeersveiligheid beginnen te ontstaan. Door de verwevenheid van landbouw-, bos- en natuurgebieden richten de edelherten eveneens schade aan landbouwgewassen en bosaanplantingen aan. Voor de land- en bosbouwers in het gebied is het cruciaal dat nultolerantie voor schade wordt gehanteerd en dat schade die alsnog optreedt, wordt vergoed.

Doel van dit plan van aanpak – dat het Regionaal Landschap opstelt in opdracht van minister Demir, o.a. bevoegd voor natuur – is om op basis van consensus tussen de landbouwers, jagers, natuurbeheerders en gemeenten een plan uit te werken voor de omgang met het edelhert, rekening houdend met maatschappelijke belangen (land- en bosbouw, verkeersveiligheid, recreatie en toerisme in de vorm van natuurbeleving), natuurbehoud en jacht.

Inmiddels organiseerde het Regionaal Landschap verschillende overlegmomenten met de betrokken partners, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau, in groepsverband en via bilateraal overleg. Hoewel deze gesprekken constructief zijn verlopen, kon er geen consensus worden bereikt om een gedragen plan van aanpak op te stellen. Met name de wettelijke regeling voor de vergoeding van schade door het edelhert (en bij uitbreiding andere jachtwildsoorten) – waarbij de verantwoordelijkheid bij de individuele eigenaren/jagers wordt gelegd – vormt een struikelblok en verhindert het opstellen van een gebiedsgericht afsprakenkader/jachtplan, waarbij enerzijds ruimte wordt gevraagd voor edelherten en anderzijds de landbouwsector de negatieve gevolgen (schade aan teelten) niet wenst te dragen. De partijen vinden een regeling voor schadevergoedingen cruciaal voor het bereiken van een consensus en de co-existentie van economische belangen, jacht, natuurbehoud en -beleving in de open ruimte in Vlaanderen.

Het Regionaal Landschap stuurde namens de betrokken partners een brief naar minister Demir met de vraag om te onderzoeken of de wettelijke regeling voor schadevergoedingen door het Edelhert (en bij uitbreiding andere jachtwildsoorten) in de jachtwetgeving kan worden herzien. Naast een betere samenwerking tussen de land- en bosbouw, de jacht- en de natuursector kan dit bijdragen aan het draagvlak en de ruimte voor biodiversiteit in Vlaanderen.

De betrokken partners zullen blijven werken aan het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en bosaanplantingen en het vrijwaren van de verkeersveiligheid via bejaging en bestrijding.

Er vindt bovendien afstemming plaats met een vergelijkbaar proces dat in het Nederlands deel van het KempenBroek loopt en dat door de Faunabeheereenheid Limburg wordt getrokken. De edelherten houden zich immers niet aan de grens.

Projectgebied

Gemeente Bree, Kinrooi en Bocholt

Partners

Boerenbond, afgevaardigden lokale landbouwers, Limburgs Landschap, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos, provincie B Limburg, gemeente Kinrooi, gemeente Bree, gemeente Bocholt, de politiezone CARMA, Administratie Wegen en Verkeer, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

Looptijd

onbepaald

Contactpersoon

Erwin Christis
+32 (0)89 65 56 70
erwin.christis@rlkm.be

Ga naar de inhoud