© Ben Creemers

WWF EN RLKM slaan de handen in elkaar

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en WWF-België gaan een samenwerking aan voor de komende 5 jaar. De centrale thema’s van de samenwerking zijn ecologische verbondenheid en procesgestuurde natuurontwikkeling, ook wel bekend als rewilding. Twee belangrijke thema’s om onze natuur te herstellen en te beschermen tegen huidige en toekomstige uitdagingen.

Ecologische verbindingen
Vlaanderen is één van de meest versnipperde regio’s ter wereld. Natuurgebieden zijn erg slecht verbonden wat ervoor zorgt dat leefgebieden erg klein zijn, dat dieren en planten zich heel moeilijk kunnen verspreiden. Nu het klimaat opwarmt zullen habitats en hun soorten meer en meer naar het noorden moeten verschuiven, dit kan alleen als er voldoende natuurverbindingen zijn. Limburg is Vlaanderens natuurrijkste regio, maar kent tegelijkertijd de grootste verhardingsversnelling per inwoner (toename verharding m² per inwoner de voorbije jaren, betonrapport 2023). Dit is meer dan het dubbele van het Vlaamse gemiddelde. Dit terwijl Limburg een cruciale rol speelt binnen het Trans-Europese Natuurnetwerk dat van de Ardennen naar de Hoge Veluwe loopt.

Procesgestuurde natuurontwikkeling
Procesgestuurde natuurontwikkeling, ook wel bekend als rewilding, is een concept met vele facetten (en vele, verschillende definities). Voor RLKM en WWF betekent het voornamelijk het geven van meer ruimte aan natuurlijke processen. Deze processen omvatten bijvoorbeeld rivieren die opnieuw ruimte krijgen, grote grazers die een mozaïeklandschap creëren, en bossen waar de wind vrij spel heeft en dood hout kan blijven liggen. Dit resulteert in robuuste en veerkrachtige natuur, tegelijk biedt het kansen voor waterveiligheid en biodiversiteitsherstel. Het is een andere manier van beheer, en staat naast intensief beheer van kwetsbare habitats, dat ook zijn belang heeft.

In deze regio zijn al schitterende voorbeelden van procesgestuurde natuurontwikkeling te vinden, die we verder willen versterken en uitbreiden. Denk bijvoorbeeld aan het RivierPark Maasvallei, waar kuddes half-wilde paarden en Galloway-runderen grazen langs de meanderende Gemeenschappelijke Maas. In het verbrede winterbed verdubbelde het areaal natuur in de laatste 20 jaar, waarbij de flora zelfs in biodiversiteit verdriedubbelde. Ook in KempenBroek ontstaat een prachtig mozaïeklandschap en keert de grauwe klauwier terug dankzij de aanwezigheid van grote grazers.

Iconische soorten
De iconische soorten die centraal staan in deze samenwerking zijn kenmerkend voor procesgestuurde natuur en ecologische verbindingen. Het zijn soorten die bezig zijn met hun terugkeer in onze buurlanden en regio’s. We willen dit positieve momentum voortzetten en maatregelen nemen die gunstig zijn voor zoveel mogelijk soorten. Enkele van deze vlaggenschipsoorten zijn de otter, de wilde kat en het edelhert, maar ook de zeearend en visarend passen binnen dit kader.

BeWild Kempen en Maasland fonds
Binnen deze samenwerking streven we naar drie hoofddoelen: het ecologisch verbinden van grote natuurgebieden in de regio binnen het Trans-Europese natuurnetwerk, het vergroten van de ruimte voor natuurlijke processen, en het bevorderen van de terugkeer van iconische soorten.

Denk daarbij aan het in kaart brengen van verbindingskansen, in nauw overleg met belangrijke actoren en beleidsmakers, en het identificeren van knelpunten én oplossingen voor iconische soorten. Ook kennisuitwisseling is belangrijk en helpt in het vormen van een gezamenlijke visie over bijv. begrazing. Daarnaast willen we ook omwonenden en bezoekers bewustmaken over het belang van rewilding.

Een centraal onderdeel van deze samenwerking is het realiseren van concrete terreinprojecten waar procesnatuurbeheer wordt toegepast en natuurverbindingen worden gecreëerd. Om dit te bereiken stichten RLKM en WWF samen het ‘BeWild Kempen en Maasland fonds’ dat beheerders ondersteunt bij projecten die passen binnen de genoemde thema’s. Zo kan een bijdrage uit het fonds helpen om lacunes in de cofinanciering te dichten of helpen bij cruciale projecten die om een bepaalde reden niet elders kunnen worden gesubsidieerd, maar wel belangrijk zijn voor de ecologische verbondenheid, of opmerkelijk bijdragen aan het geven van ruimte aan meer natuurlijke processen of de terugkeer van iconische soorten.

‘Samen gaan we voor een veerkrachtige en verbonden natuur in en tussen de landschappen van het GrensPark KempenBroek, het RivierPark Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen. Voor natuur die de huidige en toekomstige uitdagingen kan trotseren.’, klinkt het enthousiast bij WWF en RLKM.

Voor meer informatie over het BeWild Kempen en Maasland fonds vind je hier.
Nog vragen? Neem contact op met Ruben Beerens: ruben.beerens@rlkm.be –  T: 
+32 (0)89 65 56 75.

© Gert Arijs

Ga naar de inhoud