© Erwin Christis

aanvraag unesco biosfeergebied

Op vraag van de gemeenten en provincies waarin Kempen~Broek ligt, zijn we de aanvraagprocedure opgestart om door UNESCO erkend te worden als grensoverschrijdend Biosfeergebied. De opzet van de aanvraagprocedure is dat lokale gemeenschappen samen de waarden van hun streek bepalen en afspreken hoe ze daar de volgende 10 jaar op een duurzame manier mee willen omgaan. Dit doen we, samen met een brede coalitie van politici, ambtenaren, ondernemers, landbouwers, natuurorganisaties, toeristische diensten, erfgoedverenigingen en inwoners. Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt en het tienjarenplan of de eventuele erkenning tot UNESCO Biosfeergebied zorgt niet voor bijkomend beleid of legt geen bijkomende beperkingen op het gebied

Projectgebied

GrensPark Kempen~Broek: Bree, Bocholt, Kinrooi, Maaseik, Nederweert, Cranendonck, Weert

Partners

Alle 42 partners uit de stuur- en partnergroep Kempen~Broek

Looptijd

2017 - 2023

Link met website of relevante publicaties
Contactpersoon

Erwin Christis
+32 (0)89 65 56 70
erwin.christis@rlkm.be

Acties

Gesprekken met belanghebbenden​

We spraken met zoveel mogelijk partijen in het gebied - gemeenten, organisaties, bewoners,... - over hun ideeën, wensen, uitdagingen waarmee ze in de volgende 10 jaar een bijdrage willen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de streek.

Opmaak van een masterplan voor een periode van 24 jaar

In dit masterplan vertalen we deze uitdagingen, ideeën en wensen naar waar we naar toe willen met het landschap en de samenwerking. Dit masterplan wordt eveneens gebruikt voor de kandidatuur als Landschapspark.

Opmaak van een operationeel programma

In het operationeel programma wordt beschreven hoe we dit bereiken met concrete acties voor de eerstvolgende 6 jaar. Dit operationeel programma wordt eveneens gebruikt voor de kandidatuur als Landschapspark.

Opstellen van een wetenschaps- en educatieplan

De wetenschapsagenda geeft een overzicht van de wetenschappelijke en educatieve activiteiten en onderzoeken tijdens de uitvoeringsperiode van het masterplan. Deze moet de doelstellingen en acties uit het masterplan onderbouwen, monitoren en bevat een plan om de opgedane kennis uit te dragen. De wetenschappelijke instellingen uit Nederland en Vlaanderen waarmee we spraken voor het opstellen van de agenda zullen eveneens deel uitmaken van een wetenschappelijke klankbordgroep die tijdens de uitvoering van het masterplan betrokken zal blijven om de uitvoering van de wetenschapsagenda op te volgen.

Opstellen van een zoneringsplan

Er wordt een plan opgesteld waarop de 3 zones worden aangeduid die UNESCO vraagt voor Biosfeergebieden: kernzone(s), transitiezone(s) en bufferzone(s).

Het doel van het zoneringsplan is om de focus en de uitvoering van de ambities uit het masterplan geografisch aan te duiden. De aanduiding van de 3 zones heeft geen juridische of planologische consequenties of invloed op eigendomsrechten. De zonering zorgt - net zoals de erkenning als Biosfeergebied - ook niet voor bijkomende beperkingen. UNESCO vraagt enkel voor gebieden in de kernzone dat ze een wettelijke bescherming genieten om de behoudsdoelstellingen van een kernzone te kunnen garanderen.

Communicatie

Om de werking van het Mens en Biosfeer-programma aan de partners, de mensen in het gebied en andere geïnteresseerden toe te lichten, werkten we een communicatieplan uit. We publiceerden o.a. een brochure, lanceerden een website en een fotowedstrijd, gaven verschillende toelichtingen en er werd gecommuniceerd via diverse media.

Opmaak van de aanvraagdossiers

Aangezien het Kempen~Broek een grensoverschrijdend gebied is, moeten we 3 aanvraagdossiers indienen: 1 voor het Nederlandse deel, 1 voor het Vlaamse deel en een grensoverschrijdend dossier.

Ga naar de inhoud